2010. szeptember 28., kedd

Cornus bonsai


  
This Cornus Mas is a collected material from 2007 as I remember. It was only a trunk without any branches on it, because the trunk was much higher, and at the lower part of  the trunk was simply no branch.
So I simply cut back, and put into a plastic pot, and waited for new branches.
Unfortunatelly I hva not found a picture from this time, but you can imagine I think.

The Cornus does not show  apex dominance, so every year I had to cut back new shoots from the nebari, hoever I left them until a time on it, because it has of cource a benefit: the nebari will be thicker.

The next stage was to create the first branch structure, but this job was quite easy, the tree started to to open the spleeping buds on the trunk, and I had just to select the right ones.
Another speciality of the cornus is, that after cutting back of a branch, it can develop again 3-4 new shoot very quickly around the branch again, so you have to monitor it, because this enorm builing of new shoots can thicken the branch in short time, and it will not fit anymore to the trunk thickness.
But of course you can use this "feature" of cornus, because you can easily replace the thicker branches with new ones, of course again some years(2-3 years)


Dieser Cornus Mas ist ein gesammeltes Material aus dem Jahr 2007 wenn ich mich richtig erinnere, Es. war  nur ein Stamm ohne Äste. Der Stamm war viel höher, und am unteren Teil des Stammes war einfach kein Zweig.
Also habe ich einfach eingekürzt, und in einen Plastiktopf geplflanzt und wartete auf neue Triebe.
Leider habe ich kein Bild aus dieser Zeit gefunden, aber man kann sich schon vorstellen, denke ich.

Der Cornus zeigt keine Spitzendominanz, so jedes Jahr habe ich die neue Triebe am Nebari abgeschnitten, aber ich ließ sie bis zu einem Zeitpunkt wachsen, weil es einen Vorteil hat: Das Nebari wird dicker.

Der nächste Schritt war die erste Asttruktur zu erzeugen, aber diese Aufgabe war recht einfach, der Bau begann die shclafende Knospen am Stamm zu öffnen, und ich hatte nur die richtigen ausgewählt.
Eine weitere Spezialität des Cornus ist, dass nach dem Schneiden wieder 3-4 neue Knospen sehr schnell austreiben rund um den Schnitt, so muss man aufpassen, da dies enormes Austreiben der neuen Triebeverdicken sich in  kurzer Zeit, und es wird nicht mehr schön aussehen.
Aber natürlich kann man dieses "Feature" von Cornusgut ausnutzen, weil man leicht  dickere Äste mit neuen dünneren ersetzen kann, natürlich wieder in einigen Jahren (2-3 Jahre)


Ez a Cornus Mas (som) a gyűjtött anyag 2007-től ha jól emlékszem. Csak a törzse volt ágak nélkül, mert a törzs jóval magasabb volt, és az alsó részén a törzsnek egyszerűen nem volt ág.
Szóval egyszerűen visszavágtam, és beletettem egy műanyag edénybe, és vártam az új hajtásokra.
Sajnos nem találtam képet erről az időről, de el lehet képzelni azt hiszem.

A Cornus nem mutat csúcsdominanciát, ezért minden évben ki kellett metszeni az új hajtásokat a nebarinál, bár hagytam őket egy ideig rajta, mert van egy előnye: a nebari vastagabb lesz tőlük.

A következő lépés az volt, hogy az első ág struktúrát kialakítsam, de ez a munka meglehetősen egyszerű volt, a fán elindultak az alvó rügyek a törzsön, és nekem csak ki kellett kiválasztani a megfelelőt.
Egy másik specialitása a Cornusnak, hogy a vágás helyén újra 3-4 új hajtás keletkezik nagyon gyorsan, így figyelni kell rá, mert ez a sok új hajtás csúnyán megvastagíthatja az ágtövet rövid idő alatt, és  már nem fog passzolni a törzs vastagságához.
De persze is jól kihasználható ez a tulajdonsága a Cornusnak, mert könnyen le tudjuk cserélni a vastagabb ágak újakra, természetesen ismét a néhány évbe kerül(2-3 év)

03.2009:

new branches on the trunk, I marked the first cut back with red circle, and the "feature" new shoots from one point with yellow circle
As you can see here, a new leader was selected, but you will see, the high of the tree did not show a right proportion.


neue Triebe am Stamm, ich habe den ersten Schnitt mit roten Kreis markiert, und die "Eigenschaft" neue Triebe von einem Punkt austreiben können mit gelben Kreis markiert
Wie man hier sehen kann, wurde ein neuer Leittrieb gewählt, aber man sieht später, dass die Höhe des Baumes zeigte keine richtigen Verhältnis.


új hajtások a törzsön, az első visszavágást piros körrel jeleztem, és a jó "tulajdonsága", hogy az új hajtások egy adott pontból hajtanak ki, egy sárga körrel jelöltem
Egy új vezérágat választottam, de látni lehet majd, hogy túl magas a fa,  nem volt megfelelő arányban a törzs vastagsággal.


  

08.2010:

Very dense foliage, it need again a pruning, and a new resturcturing, to create better proportion, so the next step is to reduce the high of the tree.

Sehr dichtes Blattwerk,es muss wieder zurückgeschnitten werden, und eine neue Resturkturiereung, um ein besseres Verhältnis zu schaffen, so der nächste Schritt ist die Höhe des Baumes zu verringern.

Nagyon sűrű lett a lombozat, szükség van ismét egy metszésre, és egy új átstruktúrálásra, hogy jobb arányt kapjak, így a következő lépés az volt, hogy csökkentsem a famagasságát.

  


So what I did: cut back the trunk, and I tried to create a natural look and feel on the top, I carved out the middle of the trunk, I spitted the two branches(red circle) and wired them as branches and the in the front as a new leader.


Also, was ich getan habe: den Stamm iengekürzt, und ich habe versucht, einen natürlichen Look and Feel auf der Oberseite zu schaffen, ich habe die Mitte des Stammes ausgeschnitten, die Zweige auseinander getrennt (roter Kreis) und gedrahtet und vorne einen neuen Leitrieb aufgerichtet.

Tehát, amit tettem: vágott visszavágtam a törzset, és megpróbáltam létrehozni egy természetes megjelenést a legfelső részen: a törzset kivájtam, és a két ágat (piros kör) kettévágtam és külön-külön megdrótoztam ágnak, és a az első oldali ágat pedig feldrótoztam új vezérhajtásnak.

 
   


There are some works also with the roots and nebari necessary, for example to remove a root part, and reduce the amount of roots next spring.

Es sind einige Arbeiten auch mit den Wurzeln und Nebari notwendig, zum Beispiel  Wurzel teilweise zu entfernen, und Reduzierung der Wurzelmasse im nächsten Frühjahr.

Lesznek még munkák a gyökerek és nebari körül, például,el kell távolítanom egy gyökérrészt, és kell egy alapos  gyökérmetszés jövő tavasszal.

2010. szeptember 22., szerda

Hipermarket bonsaiI bought it in a hypermarket for 5 years. It was already clear for me, that this kind of massproduced tree will never be a good bonsai, but it is very good for training purposes.
The goal was to get the branches closer to the trunk, and try to create new branch structure at the lower part of the tree, and reduce the amount of twigs at the apex, to let go energy into the lower branches, because otherwise if I do not change this relation, the lower parts of the tree will have less energy until it will die off.

The first thing was to repot it, because the plantig medium was not suitable to grove bonsai in it: to moist, no drain, but if you want to kill your tree, then this is the right medium. So my advice, if you buy such a hipermarket bonsai, quickly report it into a right mediumIch habe den Baum in einem Hipermarket vor 5 Jahren gekauft. Es war schon vom Anfang an klar, dass ein solcher Baum nie ein hochwertiges Bonsai sein werden kann, aber es ist ganz gut zum Üben.
Das Ziel war hier, die Zweige näher zu den Stamm und Ästen zu bringen, und eine neue Zweigstruktur an den unten liegenden Äste aufzubauen, und Auslichtung der oberen Teile des Baumes, damit die Energie auch in die unteren Bereiche fliessen kann, sonst wenn ich es nicht mache, werden die unteren Zweige immer weniger energie bekommen, bis die einfach sterben.
Die erste Aktion war eine Umpflanzung, da die Erde war einfach nicht benutzbar für die Kultivierung: zu nass, keine Dranage, aber wenn man einen Baum töten möchte, gerade das ist das richtige dazu. So ich empfehle es immer, wenn man ein Hipermarketbonsai kauft, er soll es sofort in eine Bonsai taugliche Erde umzupflanzen


5 évvel ezelőtt vásároltam ezt a fát egy hipermarketben. Már az elején tiszta volt, hogy sohe nem lesz belőle minőségi bonsai, de jó lesz gyakorolni rajta.
A cél az volt, hogy a törzshöz közelebb hozzam az ágakat, és hogy a lenti részen kialakítsam az ágstruktúrát, és lecsökkentsem a felső részen az ágakat, hogy a lenti részhez is jusson több energia, különben ha nem fordtom meg ezt az arányt, az alsó ágrészek fokozatosan veszítenek erejükből, míg lassan el nem halnak majd.

A legelső akció az volt, hogy átültettem, mert az ültető közeg egyszerűen nem volt alkalmas a bonsai nevelésre: túl nedves, semmi drén réteg, de aki meg akarja ölni a fáját, arra pont ez a megfelelő közeg. Mindenkinek azt javaslom, hogy a hipermarketes bonsai-t azonnal ültesse át egy bonsai-ok számára alkalmas közegbe.

And now the development steps:
Und jetzt die entwicklungsschritte:
és most a fejlődési lépések:

===================== 2 0 0 7 =============================
March 2007: you can see here the lower branches, nearly no structure, less volume at the lower part of the tree than at the apex

März 2007: es ist sichtbar, dass im unteren Bereich eigentlich kaum Zwiegstruktur zu sehen, und die Masse unten viel weniger als oben

2007 március: jól látni az alsó ágrészeken, hogy szinte semmi ágstruktúra, és a levéltömeg sokkal kevesebb lent, mint fent a csúcsnál======================== 2 0 0 8 ================================================== 2 0 0 9 ==============================

Jun 2009: the lower part is stonger, more twigs, more leaves apex dominance is less

Juni 2009: der untere Bereich ist stärker geworden, mehr Zweige, mehr Blätter, die Spitzendominanz ist nicht mehr so stark 

2009 június: az alsó rész megerősödött, több ág, több levél, kezd megfordulni a csúcsdominancia=====================  2 0 1 0 ================================

Jun 2010: After heavy cutting back
Juni 2010: Nach dem erneuten drastischen Rückschnitt:
2010 július: ismételt drasztikus visszametszés után:Now, jetzt, most:
And a virtual picture with a new possible pot:
und ein Virtual mit einer möglichen Schale:
és egy virtuális kép a lehetséges edénnyel: