2010. szeptember 28., kedd

Cornus bonsai


  
This Cornus Mas is a collected material from 2007 as I remember. It was only a trunk without any branches on it, because the trunk was much higher, and at the lower part of  the trunk was simply no branch.
So I simply cut back, and put into a plastic pot, and waited for new branches.
Unfortunatelly I hva not found a picture from this time, but you can imagine I think.

The Cornus does not show  apex dominance, so every year I had to cut back new shoots from the nebari, hoever I left them until a time on it, because it has of cource a benefit: the nebari will be thicker.

The next stage was to create the first branch structure, but this job was quite easy, the tree started to to open the spleeping buds on the trunk, and I had just to select the right ones.
Another speciality of the cornus is, that after cutting back of a branch, it can develop again 3-4 new shoot very quickly around the branch again, so you have to monitor it, because this enorm builing of new shoots can thicken the branch in short time, and it will not fit anymore to the trunk thickness.
But of course you can use this "feature" of cornus, because you can easily replace the thicker branches with new ones, of course again some years(2-3 years)


Dieser Cornus Mas ist ein gesammeltes Material aus dem Jahr 2007 wenn ich mich richtig erinnere, Es. war  nur ein Stamm ohne Äste. Der Stamm war viel höher, und am unteren Teil des Stammes war einfach kein Zweig.
Also habe ich einfach eingekürzt, und in einen Plastiktopf geplflanzt und wartete auf neue Triebe.
Leider habe ich kein Bild aus dieser Zeit gefunden, aber man kann sich schon vorstellen, denke ich.

Der Cornus zeigt keine Spitzendominanz, so jedes Jahr habe ich die neue Triebe am Nebari abgeschnitten, aber ich ließ sie bis zu einem Zeitpunkt wachsen, weil es einen Vorteil hat: Das Nebari wird dicker.

Der nächste Schritt war die erste Asttruktur zu erzeugen, aber diese Aufgabe war recht einfach, der Bau begann die shclafende Knospen am Stamm zu öffnen, und ich hatte nur die richtigen ausgewählt.
Eine weitere Spezialität des Cornus ist, dass nach dem Schneiden wieder 3-4 neue Knospen sehr schnell austreiben rund um den Schnitt, so muss man aufpassen, da dies enormes Austreiben der neuen Triebeverdicken sich in  kurzer Zeit, und es wird nicht mehr schön aussehen.
Aber natürlich kann man dieses "Feature" von Cornusgut ausnutzen, weil man leicht  dickere Äste mit neuen dünneren ersetzen kann, natürlich wieder in einigen Jahren (2-3 Jahre)


Ez a Cornus Mas (som) a gyűjtött anyag 2007-től ha jól emlékszem. Csak a törzse volt ágak nélkül, mert a törzs jóval magasabb volt, és az alsó részén a törzsnek egyszerűen nem volt ág.
Szóval egyszerűen visszavágtam, és beletettem egy műanyag edénybe, és vártam az új hajtásokra.
Sajnos nem találtam képet erről az időről, de el lehet képzelni azt hiszem.

A Cornus nem mutat csúcsdominanciát, ezért minden évben ki kellett metszeni az új hajtásokat a nebarinál, bár hagytam őket egy ideig rajta, mert van egy előnye: a nebari vastagabb lesz tőlük.

A következő lépés az volt, hogy az első ág struktúrát kialakítsam, de ez a munka meglehetősen egyszerű volt, a fán elindultak az alvó rügyek a törzsön, és nekem csak ki kellett kiválasztani a megfelelőt.
Egy másik specialitása a Cornusnak, hogy a vágás helyén újra 3-4 új hajtás keletkezik nagyon gyorsan, így figyelni kell rá, mert ez a sok új hajtás csúnyán megvastagíthatja az ágtövet rövid idő alatt, és  már nem fog passzolni a törzs vastagságához.
De persze is jól kihasználható ez a tulajdonsága a Cornusnak, mert könnyen le tudjuk cserélni a vastagabb ágak újakra, természetesen ismét a néhány évbe kerül(2-3 év)

03.2009:

new branches on the trunk, I marked the first cut back with red circle, and the "feature" new shoots from one point with yellow circle
As you can see here, a new leader was selected, but you will see, the high of the tree did not show a right proportion.


neue Triebe am Stamm, ich habe den ersten Schnitt mit roten Kreis markiert, und die "Eigenschaft" neue Triebe von einem Punkt austreiben können mit gelben Kreis markiert
Wie man hier sehen kann, wurde ein neuer Leittrieb gewählt, aber man sieht später, dass die Höhe des Baumes zeigte keine richtigen Verhältnis.


új hajtások a törzsön, az első visszavágást piros körrel jeleztem, és a jó "tulajdonsága", hogy az új hajtások egy adott pontból hajtanak ki, egy sárga körrel jelöltem
Egy új vezérágat választottam, de látni lehet majd, hogy túl magas a fa,  nem volt megfelelő arányban a törzs vastagsággal.


  

08.2010:

Very dense foliage, it need again a pruning, and a new resturcturing, to create better proportion, so the next step is to reduce the high of the tree.

Sehr dichtes Blattwerk,es muss wieder zurückgeschnitten werden, und eine neue Resturkturiereung, um ein besseres Verhältnis zu schaffen, so der nächste Schritt ist die Höhe des Baumes zu verringern.

Nagyon sűrű lett a lombozat, szükség van ismét egy metszésre, és egy új átstruktúrálásra, hogy jobb arányt kapjak, így a következő lépés az volt, hogy csökkentsem a famagasságát.

  


So what I did: cut back the trunk, and I tried to create a natural look and feel on the top, I carved out the middle of the trunk, I spitted the two branches(red circle) and wired them as branches and the in the front as a new leader.


Also, was ich getan habe: den Stamm iengekürzt, und ich habe versucht, einen natürlichen Look and Feel auf der Oberseite zu schaffen, ich habe die Mitte des Stammes ausgeschnitten, die Zweige auseinander getrennt (roter Kreis) und gedrahtet und vorne einen neuen Leitrieb aufgerichtet.

Tehát, amit tettem: vágott visszavágtam a törzset, és megpróbáltam létrehozni egy természetes megjelenést a legfelső részen: a törzset kivájtam, és a két ágat (piros kör) kettévágtam és külön-külön megdrótoztam ágnak, és a az első oldali ágat pedig feldrótoztam új vezérhajtásnak.

 
   


There are some works also with the roots and nebari necessary, for example to remove a root part, and reduce the amount of roots next spring.

Es sind einige Arbeiten auch mit den Wurzeln und Nebari notwendig, zum Beispiel  Wurzel teilweise zu entfernen, und Reduzierung der Wurzelmasse im nächsten Frühjahr.

Lesznek még munkák a gyökerek és nebari körül, például,el kell távolítanom egy gyökérrészt, és kell egy alapos  gyökérmetszés jövő tavasszal.

4 megjegyzés:

 1. Attila!
  Tudok egy jó helyet, ahol van még egy-két figyelemre méltó som...
  Én is szeretem, nagyon szép a lombszíne ősszel és ahhoz képest jól bírja a drótozást is, sokáig bírja, de aztán pattan. Semmi recsegés, ropogás, csak eltörik.
  A kék fagyálló tál jól illik hozzá! :-)
  Üdv! Balázs

  VálaszTörlés
 2. Szia,

  érdekel, beszéljünk majd róla, a kék tál jó ötlet.
  üdv
  Attila

  VálaszTörlés
 3. Közös yamadori? Én benne vagyok! Ősszel, vagy tavasszal? Mikor szoktál gyűjteni?
  Balázs

  VálaszTörlés
 4. Hát, lényegében még soha nem gyűjtöttem az anyósom kertjén kívül csak egyetlen egyszer, de a tavaszt javasolnám

  üdv

  VálaszTörlés